เงื่อนไขการรับประกัน


การรับประกันของบริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด จะรับประกันอุปกรณ์เครื่องครัวทั้งหมดรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ และส่วนประกอบที่ระบุไว้ในเอกสารการรับประกัน ซึ่งโดยมาตรฐานการรับประกันสินค้าใหม่ของบริษัทฯคือ 1 ปี จากวันที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันกับทางผู้ซื้อก่อนมีการจัดซื้อ

หน้าที่รับผิดชอบของบริษัทภายใต้การรับประกันนี้ได้รับการจำกัดเฉพาะการซ่อมแซม การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า

1. เกิดจากข้อบกพร่องของผู้ผลิต   ข้อบกพร่องอันเป็นผลมาจากการขนส่งโดยบริษัท, หรือข้อบกพร่องในอันเนื่องมาจากการติดตั้งของบริษัท

2. การรับประกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่รวมถึง:

(2.1) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เคยได้รับการปรับเปลี่ยน, ดัดแปลง, รื้อถอนหรือถูกทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท รวมถึงผนึกหรือป้ายที่อุปกรณ์ถูกถอดออกหรือหลุดออก

(2.2) อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริการทางเทคนิค และหรือบำรุงรักษาโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

(2.3) อุปกรณ์ต่างๆ ที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานผิดประเภท ความประมาท และ ความผิดพลาดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงภัยทางธรรมชาติอย่างเช่น อัคคีภัย, นํ้าท่วม, แผ่นดินไหว หรือ การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

(2.4) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียหายอันมีผลมาจากระบบไฟฟ้าที่ไม่คงที่, ระบบไฟฟ้าเกิน, ขาด, หรือไม่ปกติ การใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือระบบที่ไม่สอดคล้องกับในคู่มือของผู้ผลิต รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงข้อบกพร่องที่มีผลมาจากแรงดันไฟฟ้าผิดปกติและกระแสไฟที่จ่ายเข้ามาจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่สมดุล เช่น คอนโทรล บอร์ด ฮีตเตอร์

(2.5) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดข้อบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากสัตว์และแมลงภายในบ้านอย่างเช่น จิ้งจก, หนู, แมลงสาบ เป็นต้น

(2.6) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดข้อบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากการทำปฏิกิริยาของสารเคมีทั่วไป, ไอทะเล, สารเคมีสำหรับทำความสะอาด, ความร้อนสูงเกินไป, ฝุ่นที่มีจำนวนมากเกินไป หรือการกัดกร่อนโดยรอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโรงงานซีเมนต์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 (2.7) อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเป็นประจำหลังจากการใช้งานตามปกติ, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำความสะอาด, การเติมสารหล่อลื่นที่ขาดหายไป การกำจัดไขมัน, การกำจัดตะกรันเมื่อจำเป็น

(2.8) วัสดุสิ้นเปลืองและ/หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่สึกเหรอ และมีอายุการใช้งานตามปกติและจำเป็นจะต้องเปลี่ยน เช่น ซีลยาง, โอริง, ปะเก็นยาง, ขอบยางต่างๆ เช่น ขอบยางประตู ขอบยางลิ้นชัก เป็นต้น, ฮีตเตอร์ ลูกปืน, ไส้กรองนํ้า หลอดไฟทุกชนิด ใบมีด, บานพับ, ล้อ, ฟิวส์ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่สามารถยืนยันจากผู้ผลิตว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลือง

3. การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงการสูญเสียและความเสียหายต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากอุปกรณ์, โดยเฉพาะ การได้รับบาดเจ็บ, ความเสียหายทางการเงิน, ความเสียหายทางกฎหมาย เช่น การฝ่าฝืนทรัพยสิทธิทางอุตสาหกรรม, การร้องขอการชดเชยค่าเสียหายและความเสียหายทางด้านวัตถุ

4. ในกรณีที่มีรับการร้องขอสำหรับการปรับแต่งใหม่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม

5. การรับประกันนี้จะ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่ลูกค้าค้างชำระการจ่ายเงินเต็มจำนวน หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัทฯ

6. การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ จะต้องเป็นของใหม่ที่สามารถใช้งานได้เทียบเคียงกับการทำงานตามสภาพการทำงานเดิมของอุปกรณ์ และได้รับการรับประกันเท่ากับช่วงระยะเวลาการรับประกันเดิมที่เหลืออยู่ หากบริษัทเรียกร้องให้ลูกค้าส่งคืนอะไหล่ที่ชำรุด ลูกค้าจะต้องส่งคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับคำร้องให้มีการส่งคืน บริษัทขอสงวนสิทธิคิดค่าอะไหล่กับลูกค้า หากลูกค้าละเลยในการส่งคืนอะไหล่ที่ชำรุดดังกล่าว

7. การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่สาม โดยจะมีผลเพียงกับผู้สั่งซื้อซึ่งเป็นผู้ที่สั่งอุปกรณ์โดยตรงจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเท่านั้น ยกเว้นว่าบริษัทเห็นชอบและได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ลูกค้าจะต้องแสดงใบรับประกันที่มีผลบังคับใช้อยู่ส่งให้ทางบริษัทรับทราบทุกครั้งที่ต้องการให้บริษัทซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

9. บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะค่าแรงและค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ ปริมลฑล และภูเก็ตสำหรับการซ่อมแซมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด เสียหายตามหัวข้อที่ 1 และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าเดินทางสำหรับหน่วยงานลูกค้าที่อยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวมาข้างต้น โดยคิดตามมาตรฐานของบริษัท   ในกรณีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายตามหัวข้อที่ 2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าค่าบริการ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากมี

สำหรับทุกโครงการนอกประเทศไทยการเคลมหรือสั่งอะไหล่ทดแทนทั้งหมด จะถูกจัดส่งภายใต้เงื่อนไข CIF ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกของและภาษีอากรกับทางกรมศุลกากรเอง

ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้ใบรับประกันนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและค่าแรงตามที่อ้างอิงไว้ข้างต้น การรับประกันนี้จะมีผลทันทีที่ได้รับการลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ การรับประกันจะมีผลอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการลงนามใน CPC (Certificate of Practical Completion) เรียบร้อยแล้ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้